Algemene verkoopsvoorwaarden

 Tenzij wederzijdse en uitdrukkelijke en geschreven overeenkomst zijn al onze verkopen afgesloten onder volgende voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, voornamelijk van deze welke in de briefwisseling van de koper voorkomen. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben.

1. Betaling: Ingeval de overeenkomst tot voorwerp heeft levering en plaatsing der producten, dient de cliënt onmiddellijk na het aangaan der verbintenis 30% voorschot op de totale verkoopsom te betalen, 60% na eventuele levering en het saldo onmiddellijk na plaatsing. Ingeval de overeenkomst enkel de levering tot voorwell) heeft dient de cliënt 30% der verkoopsom te storten als bevestiging en het saldo onmiddellijk na de levering. Daar alle door ons uitgevoerde werken gewaarborgd zijn, is het de cliënt niet toegelaten enigerlei borgsom achter te houden.

 2. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane  verbintenissen  kunnen door de firma als nietig aanzien worden tot 5 dagen na ontvangst van het voorschot dat de cliënt dient te betalen. Ingeval van nietigverklaring komt het gestorte bedrag terug toe aan de klant.

3. Dienen enkel beschouwd als inlichting zonder waarborg voor volledige nauwkeurigheid: de afmetingen, het gewicht en de kenmerken der producten, de prenten, ontwelpen en gegevens aan onze offerten gehecht, wanneer wij er de voortverkopers van zijn: de leverings- of uitvoeringstermijnen bijzonder bij overmacht te wijten aan een oorzaak in- of uitwendig aan onze firma. Leveringstermijnen: Ingeval van overmacht, staking, slecht weder, gebrek aan werkkracht of grondstoffen, vervoermiddelen, invoerverbod en elk feit onafhankelijk van onze wil, zal geen schadevergoeding wegens het niet nakomen van de uitvoeringstermijnen der werken of der leveringen mogen geëist worden, noch de aangegane verbintenissen en contracten als nietig verklaard worden.

4. Alle klachten betreffende levering van goederen, of betreffende facturen, dienen ons uiterlijk binnen de 48 uur na levering schriftelijk overgemaakt, voor uitvoering van de werken binnen de 8 dagen, Ingeval dat binnen deze termijn geen klacht is ingediend, wordt de levering of het uitgevoerde werk als door de klant aanvaard.

5. Onze goederen worden uitsluitend geleverd, afgehaald in onze magazijnen, derhalve gebeurt het vervoer op verantwoording v.d. koper.

6.

a) De termijnen voor plaatsing vastgesteld door de cliënt, verbinden ons in geen geval. Wij zullen echter in de mate van het mogelijke trachten de termijnen te eerbiedigen

b) Indien om een of andere reden, onafhankelijk van onze wil, de termijn niet nageleefd wordt, zal ons geen schadevergoeding of intrest mogen aangerekend worden

c) Indien de lokalen niet vrij Zijn of indien er om andere redenen bijkomende werken dienen uitgevoerd, Zijn wij gerechtigd een meerprijs in rekening te brengen, berekend volgens onze lonen op dat ogenblik gebuikt.

d) Indien ons personeel om de een of andere reden in de onmogelijkheid is het werk uit te voeren zoals overeengekomen, zal een vergoeding aangerekend worden door het dekken der verloren uren en de velplaatsingskosten, zoals bepaald onder 6 c.

 

7. In geval van verhoging van invoerrechten, taksen of grondstoffen, zullen onze contractprijzen in dezelfde mate aangepast worden, zoals door ons kan bewezen. Voor de berekening van de loonsverhogingen die zich voorgedaan hebben tussen de datum van onze aanbieding en deze van de beëindiging der werken, zal de onderstaande formule van loonsverhoging toegepast worden:

  A= verhogingscoëfficiënt 

  Po = totaal bedrag der werken waarde aanbieding

  S = gemiddeld verhoogd loon 

  So — gemiddeld uurloon 10 dagen voor de aanbieding

 

8. Voor de werken in daguur worden de cliënten verzocht hun goedkeuring te geven aan de urenlijsten die hun zullen voorgelegd worden, zo niet, zullen wij ons steunen op de door de werklieden opgegeven uren. De uren worden gerekend vanaf hun vertrek uit onze werkhuizen.

9. Behoudens andere schriftelijke overeenkomsten zijn onze facturen contant betaalbaar te Maasmechelen en dit ten laatste 30 dagen na datum van de factuur. Uitgifte van wissels of acceptatie van andere betalingsbewijzen brengen hieraan geen afwijking teweeg. Klachten aangaande facturen dienen schriftelijk aan onze zetel gericht binnen de 8 dagen na datum der factuur. Alle taksen zijn ten laste van de koper.

10. In geval de koper niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 9 is hij een intrest van 15% vanaf de vervaldag van de factuur verschuldigd. Indien de wanbetaling plaats heeft om redenen vreemd aan onze firma heeft de verkoper recht op een overeengekomen schadevergoeding wegens wanbetaling ten belope van 15% van het factuurbedrag. (met een minimum van 50 euro). Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek doch van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek. Dit alles boven een eventuele vordering van winstverlies ingeval van contractbreuk. In dit geval vervallen eveneens de eventueel toegekende kortingen. (B,W.Art. 1152)

11. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Zelfs in geval van incorporatie blijven alle geleverde goederen onze eigendom tot volledige betaling van al onze facturen betreffende deze levering. Dit geldt zelfs in geval van faling, overlijden, staking van betaling, protest of ontbinding der vennootschap of firma van de koper. Wij kunnen de goederen waarop eigendomsvoorbehoud op elk ogenblik, zonder rechterlijke machtiging en zonder formaliteit terug halen. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting ongeacht de betaling

12. In geval van rechtsgeding zullen, naar onze keuze, enkel de rechtbanken van Tongeren of Hasselt, eventueel het vredegerecht van Maasmechelen, bevoegd zijn kennis te nemen van de betwistingen.

13. Elke gebeurtelijke afwijking van deze voorwaarden in een bepaald geval is uitzonderlijk en kan nooit als voorgaande beschouwd worden.

14. In geval de cliënt afziet van de bestelling, om welke reden dan ook, zal hij aan onze firma een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 25% van de overeengekomen waarde van de levering, onverminderd ons recht, om de eventueel bewezen hogere schade, bijkomend en aanvullend aan te rekenen.

15. Wanneer de aflevering van de goederen gebeurt door onze diensten dan gaat het risico van dc goederen over bij vertrek van de goederen in onze magazijnen. Indien door onze diensten de plaatsing moet gebeuren of werken moeten uitgevoerd worden met betrekking tot de goederen dan doet dit geen afbreuk aan het feit dat het risico van de geleverde goederen is overgegaan op de koper. Wij dragen terzake geen enkele verantwoordelijkheid meer voor deze goederen, noch voor diefstal noch voor een ander risico.

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken